Verktygslåda ARGh

Sammanfattning

Genom projektet Augmented Reality genom Historien identifierades ett antal metoder för att genomföra guidning på plats genom teknisk förstärkning, utan krav på installationer på plats.

Projektet utvecklade metoder och samlades lärdomar om teknikens fördelar och begränsningar som komplement till den mänskliga guiden. Utöver detta utgörs Verktygslådan av mjukvara och kod för AR, digitalt material för rekonstruktion av fästningen i Vivesholm, kurser och textmaterial samt interaktiva 360°-filmer.

Till projektsidan

Att skapa teknikförstärkta guidningar

Vid planerandet, utvecklandet och genomförandet av tekniskt förstärkta guidningar bör hänsyn tas till platsens särart och förutsättningar, likväl som teknikens möjligheter:

Arkeologisk material

Projektet ARGh initierades delvis med anledning av tidigare forskning och fynd Vivesholm. Vid projektstart visade det sig att detta material inte var tillgängligt. Materialet kunde sedermera lokaliseras. Projektet bidrog därmed till tillgängliggörandet av detsamma för framtida intressenter. Behovet av att säkra källmaterial före större investeringar belystes härmed.

Viktigt före produktionsstart av teknisk förstärkning:

 • Säkra arkeologisk källmaterial tidigt
 • Säkra befintliga fynd på platsen

Platsens förutsättningar

Vivesholm ligger inom bekvämt köravstånd från tätorten Visby med internationell hamn och flygplats. Platsen har fikabord och grillplats med fri tillgång till ved, samt nyligen uppförd mindre parkering, toaletter saknas. Vivesholms fästning ligger mycket kustnära med vacker utsikt över havet. Det finns god uppkoppling till 5G mobilnät. Wifi saknas. Själva fästningen är nästan helt övervuxen av gräs men hålls öppen från sly. Vallgravarna väl synliga, på höst/vinter delvis vattenfyllda. Sammantaget ger platsen goda möjligheter till besök och är lämplig för och förtjänt av digitalt innehåll som komplement till fysiska lämningar.

Viktigt att inventera vid val av plats och genomförande:

 • Tillgänglighet
 • Mobil data
 • Bekvämligheter
 • Andra attraktioner

Guidernas förutsättningar & besöksturism

Inför projektstart var intresset för digitala verktyg (appar) stort, liksom behovet att locka besök till landsbygden. Under projektperioden minskade intresset för teknisk förstärkning. Guidningar var under pandemin delvis minskade. Som en följd av pandemin ökade besöken på Gotlands landsbygd. Intresset för tekniskt förstärkta guidningar var som en konsekvens mycket lågt vid projektets färdigställande.

Viktigt att planera in:

 • Målgruppens ändrade beteende
 • Kunders och intressenters efterfrågan

Teknikens förutsättningar

Platsen befanns sakna wifi men ha 5G mobil data. Appen utvecklad av Österbotten befanns vid analys sakna öppen källkod och admingränssnitt för införande av digitalt innehåll för Vivesholm. Mobil webb tillskapades som komplement för att visa teknikens möjligheter på plats Vivesholm. Demonstration av teknikens möjligheter gjordes i Visby under den historiska festivalen Medeltidsveckan med hjälp av interaktiv 360°-film. AR som metod lämpar sig för sökande (”skattjakt”) emedan den kan vara fokusminskande vid föreläsning under guidning (”skärma/inte lyssna”). Gå och leta över större ytor eller fram och tillbaka lockar yngre målgrupp mer än äldre (”fetchquests”). Skärmupplevelser kräver stor bildkontrast och skärmarna svårtydda utomhus i starkt solljus. Klick på touch screens svårt vid regn. Text olämplig då läsning kan vara svårt och tar fokus från guiden, samt översättning olika språk ökar kostnader.

 • Identifiera uppkoppling
 • Designa för engagemang beroende på målgrupp
 • Använd tydliga bilder/3D-objekt med starka kontraster
 • Undvik text

Tillskapa digitalt innehåll

AR använder realtidsanimering av 3D-objekt, varför låg polygon count (antalet polygoner per objekt) är att föredra. I synnerhet då uppkoppling (överföring av data) kan vara en utmaning på landsbygden och avlägsna, oexploaterade platser där fynd ofta finns. Använd originalfynd där så är möjligt for digital kopia genom scanning och fotografering av objektet för 3D-modell och textur. Vid manuell modellering och ytbilder är arkeologisk rådgivning viktig för den digitala rekonstruktionens korrekthet. Lärande som aspekt vid återskapande av historien genom tekniskt förstärkta guidningar med digitalt innehåll bör beaktas. Vilka objekt förmedlar vilken möjlig förståelse av dåtidens livsbetingelser. Exempelvis militära föremål vid en fästning som i Vivesholm ger en del av pusslet, emedan vardagsföremål som krukor ger en annan. Fynd av mynt väcker även samtalet kring handel och internationellt utbyte som var (och är) av stor betydelse för Gotlands landsbygd.

 • Skapa efter platsens och den handhållna teknikens tekniska krav (exv antalet polygoner)
 • Kopiera fynd där så är möjligt
 • Involvera arkeologisk expertis vid digital rekonstruktion

Jämställdhet och mångfald

I projektet inhämtades genusvetenskaplig expertis vid utforskandet av platsen Vivesholm historiskt, tekniken AR, samt besöksupplevelsen och övriga delar. Tillgänglighet, inkludering och representation berördes. En fästning är delvis en representation av maktens historia, varför demokratifrågor och könsmaktsfrågor ur ett historiskt perspektiv blir intressant i nutiden.

 • Betänk källors eventuella partiskhet
 • Betänk val av plats ur ett jämställdhetsperspektiv
 • Betänk urval av digitalt innehåll och guidens framställan

Foto: Isabelle MacKensie, Björn Falkevik, Niklas Wass, Christopher Sandberg.

Till projektsidan
Medeltidsveckan på Gotland