Hur fördelas Medeltidsveckans budget?

Stiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse med folkbildningssyfte. Det betyder att ingen utdelning kan eller får delas ut till någon person eller organisation, och att eventuellt plusresultat går tillbaka till verksamheten. Målet är att kunskap om medeltiden skall komma så många till del som möjligt.

Det administrativa påslaget täcker en viss del men inte hela kostnaden för programpunkten (serviceavgifter, bank mm, lokal, teknik, personal mm). Den huvudsakliga finansieringen är festivalbandet, som till 80% betalas av turism vilka därmed bidrar till tillgängliggörande av världsarvet och folkbildningen.

Budgeten täcker alla delar av helårsverksamheten för festivalens genomförande och stiftelens forskning:

  • Dels till hundratals “medeltida underleverantörer”, det vill säga alla medverkande så som artister, föreläsare, hantverkare. Dels till all modern infrastruktur så som renhållning, bajamajor, transporter, scenteknik som ljus och ljud.
  • En stor del går till hyra av ruiner, parker, ängar, torg, bodar.
  • En del går till serviceavgifter, IT, ebutik.
  • Därutöver till kommunikation, skyltning, programtidning, press, marknadsföring och annonser i sociala medier, färjan och radio.
  • En del går till kansliet för personal, kontoret i gamla apoteket och arbetet hela året med tillstånd, program och marknader, ansökningar, budgetering och kommunikation.
  • Även till volontärhantering, idrottsföreningar och andra trygghetsvärdar.
Medeltidsveckan på Gotland